ماه هستی من...

ترکیب واژه های هستی...>دلت را خانه ی ما کن/مصفا کردنش با من

گریزی ب خنده کده!
توصیه های کاربردی برای پسران ترشیده ک ب دنبال زن میگردند!

اوج خندس...فقط...
نظر بدید لطفا!


CoηTiηue
دوشنبه ۲۰ شهریور۱۳۹۱| 13:40 |هستی| |

|________________________┍──────────────┤

 

< language="Java">

.

فال حافظ